ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องการใช้แผนบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องการใช้แผนบริหารงานพัส […]

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต […]

1 2