ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า OTOP โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้า ก่อสร้างศาลาพักคอย ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ายแผนผังแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางธรรมชาติ เทสบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

1 2 3 14