ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดชื้อจัดจ้าง ก่อสร้างป้ายโครงการลานสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพีธีบรมบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั […]