โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการหันมาเล่นกีฬา โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดพิธีงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตพเคียนปม

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566