โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
นำโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง สภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566