โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
นำโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง   นางชาวขวัญใจ  กันธร  ผู้อำนวยการกองสวัดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พนักงงานที่มีส่วนในการดำเนินงาน  โรงเรียนสมวัยวิทยา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (สมวัยวิทยา) และเเลกเปลี่ยนศึกษาเรียนรู้ดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้สูงอายุและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชน
2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพูดคุย พบสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ได้ประสบการณ์ ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ
3.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ได้ประสบการณ์ ได้สัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
———————————
– ภาพข่าวโดย : นายพิทักษ์ แก้วจา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีางานประชาสัมพันธ์ และ นายวิทิตย์ ชัยวัยดี  เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– โทรศัพท์ 053-975040 ต่อ 22
– เว็บไซต์ : www.thclpn.go.th
– Facebook page : เทศบาลตำบลตำบลทุ่งหัวช้าง
Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566