โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง ๔ นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านจริญญา (โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เอกสารที่สแกน (2)

Print Friendly, PDF & Email
9 สิงหาคม 2565