เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
2 มิถุนายน 2566