รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน 2564

Print Friendly, PDF & Email
21 มกราคม 2565