มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตวรจสอบบุคลากรในองค์กร

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
2565

042

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

042 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Print Friendly, PDF & Email