ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ 8 บ้านจริญญา หมู่ 1 บ้านทุ่งเป็ด หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ 8 บ้านจริญญา หมู่ 1 บ้านทุ่งเป็ด หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งเป็ด เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งเป็ด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยนายปฐม ติ๊บหน่อ รองนายกเทศมนตรี กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองป่าตึง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยนายจรูญ มะโนแก้ว ประธานสภา กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งหัวช้าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยนายปฐม ติ๊บหน่อ รองนายกเทศมนตรี กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านจริญญาเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจริญญา

Print Friendly, PDF & Email
24 กันยายน 2566