ประชุมกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน โดยมีนายนิรันดร์ ด่านไพบูญย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และได้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับตำบลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
11 สิงหาคม 2563