ประชาสัมพันธ์แจ้งการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีที่ดิน่และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕แล้ว เทศบาลตำบลท่งหัวช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มายื่นแบบและชำระภาษี ณ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตามกำหนดเวลาดังนี้
๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๒.ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ วันนับแต่ได้รับแจ้งประเมิน

Print Friendly, PDF & Email
21 มกราคม 2565