ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเป็ด ม.๑ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

Print Friendly, PDF & Email
12 กรกฎาคม 2563