ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานสุขภาพและนันทนาการ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2562