ประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ปี 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง นำโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่ให้ความรู้ และบริการประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  4  หมู่บ้าน  เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเริ่มจาก หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าตึง ในช่วงเช้า และหมู่ 1 บ้านทุ่งเป็ด ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 มีนาคม 2566   และ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง ในช่วงเช้า   หมู่ที่ 8 บ้านจริญญา ในช่วงบ่าย  วันที่ 3  มีนาคม 2566
ในกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน และดำเนินโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่วมเสนอโครงการ เพื่อจำทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น
ประชาชนได้รับความรู้ และได้รับการบริการจากเทศบาลฯ สร้างความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นสุขและยั่งยืน
——————————————————————————————————————-
– ภาพข่าวโดย : นายวิทิตย์ ชัยวัยดี และนางสาวธัญญารัตน์ ทานา เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– แหล่งข่าว : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– โทรศัพท์ 053-975040 ต่อ 22
– เว็บไซต์ : www.thclpn.go.th
– Facebook page : เทศบาลตำบลตำบลทุ่งหัวช้าง
——————————————————————————————————————–
Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566