ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงาน ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์ในการประเมินพนักงาน ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 65

ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ พนักงาน 65

Print Friendly, PDF & Email
4 กรกฎาคม 2565