ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งคณะการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งคณะการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Print Friendly, PDF & Email
20 กันยายน 2564