ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566