นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ 1

 

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock)
เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย No Gift Policy ฉบับปรับปรุง ปีงบฯ 2566

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส่

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสั

 

ประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการดำเนินนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัล NO GIFT POLACY ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานทุกคนในหน่อยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมโนกิฟ

Print Friendly, PDF & Email