นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

ของเทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศบริหารความเสี่ยงเทศบาล

Print Friendly, PDF & Email
2 มิถุนายน 2566