นโบายและเกณฑ์การบริหารบุคคล

นโบายและเกณฑ์การบริหารบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อควา3 มาตราการงานบุคคลนโยบาย 66

เกณฑ์การบริหารบุคคล

 

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 66

ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย

Print Friendly, PDF & Email