กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ปฏิบัติงาน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มี 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้าน
  1. รวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติจำเป็นต้องมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ
  2. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำ และเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่น
  4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในของเทศบาล
  5. จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติงบประมาณ
  6. รายจ่ายเพิ่มเติม
  7. จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
  8. งานยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
  9. ดูแลระบบสารสนเทศของเทศบาลทั้งหมด รวมถึงโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
  10. งาน พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน / การปิดกระกาศประชาสัมพันธ์
  11. ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์  การศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์
  12. รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนถ้ามีความรู้สึกที่แสดงออก  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
  13. ควบคุมรับผิดชอบและดำเนินการออกเสียงตามสาย
  14. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  ด้านวารสาร  แผ่นพับ  รวมทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิคส์
  15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้าน
  1. การรับ – ส่ง และการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้
  2. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง 
  3. งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4. ดูแลศูนย์ ICT ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
  5. รับเงิน-ส่งเงิน  ของศูนย์ ICT เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
  6. ลงนามในใบเสร็จรับเงินของศูนย์ ICT เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
  7. จัดทำบัญชี รายรับ- จ่าย ประจำเดือน
  8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
  9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ด้าน
  1. งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว
  2. งานบริการรายการวิทยุชุมชน
  3. งานดำเนินการจัดทำวารสาร สรุปกิจกรรม/โครงการ ประจำเดือน
  4. ดำเนินการจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  5. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
  6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย