งานกีฬาสี ภายใน ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 14 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

งานกีฬาสี ภายใน ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 14 โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566   เป็นการส่งเสริมกิจกิจกรรมกีฬาภายใน  เสริมส้างทักษะการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์    สร้างความรักความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ห่างไกลยาเสพติด  ซึงปีนี้ในส่วนของขบวนพาเรทเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นชุด เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการขยะที่ดี   ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับนักเรียน และผู้บริหารเทสบาลฯ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาภายใน ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 14 นี้

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566