งานกีฬาประชาชนเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
นำโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง สภาเทศบาล รองนายก ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนประชาชน และผู้สูงอายุ ทั้งสี่หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขั้นกีฬาในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุ่งหัวช้างเข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย สร้างความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ระหว่างเยาวชนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
———————————
– ภาพข่าวโดย : นายพิทักษ์ แก้วจา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีางานประชาสัมพันธ์ นายวิทิตย์ ชัยวัยดี และนางสาวธัญญารัตน์ ทานา เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– แหล่งข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– โทรศัพท์ 053-975040 ต่อ 22
– เว็บไซต์ : www.thclpn.go.th
– Facebook page : เทศบาลตำบลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566