ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประฃาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลทุถ่งหัวช้างในด้านต่างๆ

รายงานการเข้ารับบริการกองสวัสดิการสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปี 2565

รายงานการเข้ารับบริการกองสวัสดิการสังคม

รายงานการเข้ารับบริการกองสวัสดิการสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปี 2566 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานการเข้ารับริการกองสวัสดิการสังคม (6

รายงานการสำรวจไฟฟ้า

รายงานการสำรวจไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 66 (กอ

รายงานผลการสำรวจไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกาย

รายงานผลการสำรวจไฟฟ้าและปฏิบัติงาน ประจำ

รายงานผลการสำรวจไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 65 (

Print Friendly, PDF & Email