เขตการปกครองและประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการปกครองและประชากร


 

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีจำนวน 4 หมู่บ้านคือ  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านทุ่งเป็ด นายดี พันกันทะ

186

2

บ้านหนองป่าตึง นางละไม จุมปู

191

3

บ้านทุ่งหัวช้าง นายสมศักดิ์ ธนพัฒน์โกศล

514

4

บ้านจริญญา นายบุญยก วงศ์ษา

220

รวม

1,111

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ เดือน เมษายน 2556

 

ข้อมูลประชากรในพื้นที่  

รายการ

ปีปัจจุบัน(๒๕๕๖)

ปีที่แล้ว (๒๕๕๕)

๒ ปีที่แล้ว(๒๕๕๔)

ประชากรชาย (คน)

1,315

1,303

1,186

ประชากรหญิง (คน)

1,273

1,266

1,139

รวมประชากร (คน)

2,588

2,569

2,325

บ้าน (หลังคาเรือน)

1,114

1,099

964

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ เดือน เมษายน 2556

 

แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านทุ่งเป็ด

273

252

525

186

2

บ้านหนองป่าตึง

201

203

404

191

3

บ้านทุ่งหัวช้าง

602

566

1,168

514

4

บ้านจริญญา

239

246

485

220

รวม

1,315

1,267

2,582

1,111

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ เดือน เมษายน 2556

 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

19

14

33

1 ปี

14

9

23

2 ปี

17

9

26

3 ปี

17

13

30

4 ปี

15

14

29

5 ปี

13

13

26

6 ปี

15

19

34

7 ปี

15

13

28

8 ปี

13

10

23

9 ปี

20

11

31

10 ปี

12

15

27

11 ปี

8

14

22

12 ปี

9

11

20

13 ปี

12

21

33

14 ปี

24

10

34

15 ปี

23

14

37

16 ปี

23

21

44

17 ปี

16

18

34

18 ปี

16

15

31

19 ปี

23

20

43

20 ปี

26

11

37

21 ปี

14

14

28

22 ปี

9

14

23

23 ปี

25

27

52

24 ปี

15

20

35

25 ปี

13

9

22

26 ปี

12

11

23

27 ปี

17

12

29

28 ปี

10

17

27

29 ปี

19

16

35

30 ปี

27

20

47

31 ปี

18

25

43

32 ปี

27

23

50

33 ปี

17

17

34

34 ปี

7

18

25

35 ปี

17

21

38

36 ปี

17

19

36

37 ปี

19

18

37

38 ปี

18

16

34

39 ปี

19

27

46

40 ปี

22

17

39

41 ปี

33

34

67

42 ปี

14

26

40

43 ปี

30

21

51

44 ปี

24

26

50

45 ปี

24

19

43

46 ปี

23

21

44

47 ปี

26

16

42

48 ปี

17

24

41

49 ปี

29

28

57

50 ปี

20

26

46

51 ปี

29

16

45

52 ปี

21

19

40

53 ปี

19

24

43

54 ปี

18

16

34

55 ปี

26

21

47

56 ปี

15

20

35

57 ปี

12

16

28

58 ปี

21

16

37

59 ปี

25

17

42

60 ปี

18

12

30

61 ปี

20

17

37

62 ปี

22

15

37

63 ปี

15

12

27

64 ปี

6

10

16

65 ปี

8

12

20

66 ปี

10

6

16

67 ปี

3

7

10

68 ปี

8

3

11

69 ปี

4

11

15

70 ปี

10

7

17

71 ปี

9

7

16

72 ปี

10

10

20

73 ปี

3

5

8

74 ปี

6

10

16

75 ปี

4

3

7

76 ปี

3

2

5

77 ปี

5

2

7

78 ปี

3

8

11

79 ปี

5

3

8

80 ปี

6

7

13

81 ปี

3

7

10

82 ปี

4

6

10

83 ปี

3

4

7

84 ปี

4

4

8

85 ปี

1

3

4

86 ปี

0

3

3

87 ปี

0

2

2

88 ปี

1

2

3

89 ปี

0

3

3

90 ปี

1

2

3

91 ปี

1

1

2

92 ปี

0

1

1

93 ปี

0

1

1

94 ปี

0

0

0

95 ปี

1

0

1

96 ปี

0

1

1

97 ปี

0

0

0

98 ปี

0

0

0

99 ปี

0

0

0

100 ปี

0

0

0

มากกว่า 100 ปี

0

1

1

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๖

 

ประชากรแยกตามเกณฑ์อายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

รายการ

ชาย

หญิง

รวม 

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน

15

13

28

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี

1,090

1,073

2,163

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี

1,028

1,020

2,048

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี

989

985

1,974

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร

16

0

16

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

26

0

26

 
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ เดือน เมษายน 2556