สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง


ข้อมูลทั่วไป

ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเทศบาลบางส่วนของ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  (เดิมเป็นสุขาภิบาล) มีสภาพในด้านการตั้งถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  บริการทางสังคม และบริการสาธารณะ และรายได้ส่วนท้องถิ่นดีขึ้น จึงสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องที่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2459 จึงยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลขึ้น และมีชื่อว่า  “สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง”  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3 เล่ม 110 ตอนที่ 51 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 7.15  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบริเวณชุมชนเป็นบางส่วน ในท้องที่ 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 8 สำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นสถานที่ทำงาน

ในปี พ.ศ. 2542  ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให้สุขาภิบาลที่มีอยู่มีฐานะเปลี่ยนแปลงเป็น  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง แต่วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  เทศบาลจึงได้ย้ายสำนักงานจากที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง มาอยู่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง  และได้ย้ายมาที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

  • สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ประมาณร้อยละ  30 และพื้นที่ราบสูงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

  • ลักษณะอากาศจะเย็นชื้น อากาศในฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศ    เฉลี่ย ประมาณ 39 องศาเซลเซียล และอากาศในฤดูหนาวจะเย็นชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  11  องศาเซลเซียลสภาพอุณหภูมิออกเป็น  3  ฤดู คือ

1.ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
2.ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
3.ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม