ที่ตั้งและอาณาเขต

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต


1. ที่ตั้ง

  • ที่ตั้งตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ต่อจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ โดยใช้เส้นทาง  1184   ระยะทางประมาณ 86  กิโลเมตร ใช้เวลา  1 ชั่วโมง  35  นาทีหรือ  เส้นทาง 106 ระยะทางประมาณ 105  กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 33 นาที ขนาดพื้นที่  42.02  ตารางกิโลเมตร

2. อาณาเขต

  • ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศงานทั่วไป  เล่ม  128  ตอนพิเศษ  134  ง  วันที่ 10 พฤศจิกายน  2554  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 15 กันยายน  2554  มีผลให้จากเดิมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง มีพื้นที่ 7.15 ตารางกิโลเมตร เปลี่ยนแปลงเป็น 42.02 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ดังนี้

หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงบริเวณดอยห้วยช้างหาย  บริเวณพิกัด  M V  996941

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบตามสันขุนดอยห้วยช้างหายซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูนกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยช้างหาย  บริเวณพิกัด  N V 009944   รวมระยะประมาณ  1,400 เมตร

จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยช้างหายซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลตะเคียนปม  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูนกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางแม่น้ำลี้  บริเวณพิกัด  N V 036935   รวมระยะประมาณ  3,200 เมตร

จากหลักเขตที่ 3เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ำลี้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลตะเคียนปม  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูนกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยแม่แสมใต้  บริเวณพิกัด  N V 038945  รวมระยะประมาณ  1,600 เมตร

จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยแม่แสมใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูนกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยแม่แสมใต้ บริเวณพิกัด N V 085928  รวมระยะประมาณ  7,100 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยลิงซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวังลำพูนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยไร่  บริเวณพิกัด     N V 064917  รวมระยะประมาณ  3,000  เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  7   ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา(ถนนสายจริญญา-บ้านดง)  ตรงกิโลเมตรที่ 1 + 075  บริเวณพิกัด  N V 052907 รวมระยะประมาณ  1,500 เมตร

จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางแยกบ้านดง(ถนนสายจริญญา-บ้านดง)  ตรงกิโลเมตรที่ 2 + 275  บริเวณพิกัด  N V 052895  รวมระยะประมาณ  1,200 เมตร

จากหลักเขตที่ 8เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 9  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางแยกหลังโรงเรียนบ้านดง (ถนนสายทุ่งหัวช้าง-บ้านดง)  ตรงกิโลเมตรที่ 1 + 757  บริเวณพิกัด  N V 048895  รวมระยะประมาณ  400 เมตร

จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางแยกซอย 16  บ้านจริญญา  บรรจบซอยย่อย 15/1 บ้านจริญญา  บริเวณพิกัด  N V 048897  รวมระยะประมาณ  200 เมตร

จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนซอย 16 บ้านจริญญา  ตรงกิโลเมตรที่ 0 + 210  บริเวณพิกัด  N V 045897  รวมระยะประมาณ 300 เมตร

จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงผ่านเขตบริเวณป่าช้าบ้านดงซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนน (สายบ้านทุ่งหัวช้าง–บ้านดง)  ตรงกิโลเมตรที่ 1 + 216  บริเวณพิกัด  N V 045893  รวมระยะประมาณ  400 เมตร

จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184 (สายแม่อาว – ทุ่งหัวช้าง) ตรงกิโลเมตรที่ 60 + 625  บริเวณพิกัด  N V 040880  รวมระยะประมาณ  1,320 เมตร

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงผ่านที่ดินเอกชนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยหลวงน้ำห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184  (สายแม่อาว – ทุ่งหัวช้าง) ตรงกิโลเมตรที่ 60 + 625  ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร  บริเวณพิกัด N V 030881  รวมระยะประมาณ  1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางห้วยหลวงน้ำ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15  ตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยน้ำดิบปู่คำหล้า  บริเวณพิกัด  N V 026882  รวมระยะประมาณ  480 เมตร

จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นตรงผ่านที่ดินเอกชนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 16  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันดอยหลวง บริเวณพิกัด  N V 017889 รวมระยะประมาณ  1,230 เมตร

จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงผ่านที่ดินเอกชนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1219 (สายแม่เทย–ทุ่งหัวช้าง) ตรงกิโลเมตรที่ 12 + 095  บริเวณพิกัด  M V 997887  รวมระยะประมาณ  2,396 เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบตามสันดอยซางซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 18  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยซาง บริเวณพิกัด  M V 988896  รวมระยะประมาณ  1,800 เมตร

จากหลักเขตที่ 18  เป็นเส้นเลียบตามสันดอยแม่จ๋องซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1  รวมระยะประมาณ  4,800 เมตร

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ ตำบลที่มีการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม