ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง


เส้นขอบรูปวงกลมของตราสัญลักษณ์ 2 วงคู่กัน มีความหมายถึงความกลมเกลียวสมานสามัคคีของชาวเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และภาพภายในวงกลมประกอบด้วย

ช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง สื่อถึงความเป็นสิริมงคล มีประวัติความเป็นมาของการริเริ่มก่อตั้งเป็นเทศบาลและอำเภอทุ่งหัวช้างในปัจจุบัน

รวงข้าว สื่อความหมายถึง สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลทุ่งหัวช้างเป็นที่ราบสูง มีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสมแก่การเกษตร การปลูกข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

ป่าไม้ สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นป่าไม้เบญจพรรณซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบในการดำรงชีวิต และเป็นมรดกจากธรรมชาติที่มีความสง่างามและหลากหลาย

แม่น้ำ สื่อความหมายถึง แหล่งรวมน้ำที่ไหลลงมาบนผิวดินเป็นลำน้ำลี้ที่ไหลผ่านตลอดเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นต้นน้ำลี้

Print Friendly, PDF & Email