ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี

2

นายปฐม ติ๊บหน่อ รองนายกเทศมนตรี

3

นายยวน เสาร์เทพ รองนายกเทศมนตรี

4

นางศิริญญา ศรเขื่อน เลขานุการนายกเทศมนตรี

5

นายสมศักดิ์ ธนพัตรโกศล ที่ปรึกษานายกเทศมาตรี
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายจรูญ มะโนแก้ว ประธานสภาฯ (สท.เขต 1)

2

นายบุญสม เสาร์เย็น รองประธานสภาฯ (สท.เขต 1)

3

นายจันทร์ อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 1)

4

นายมนัส กายาเมา สมาชิกสภาเทศบาล (สท.เขต 1)

5

นายสมปาน บุตรจุมปา สมาชิกสภาเทศบาล (สท.เขต 1)

6

นายจำลอง เชียงตา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 1)

7

นายเมืองแก้ว เชียงตา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

8

นายธงชัย เสาร์เทพ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

9

นางศรีมาย ยาแปง สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

10

นายเมฆ แก้วขัด สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

11

นายจำรัส พันกันทะ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

12

นางริวร วงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

 

   
 

การบริหารงานของเทศบาล

การบริหารงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า และมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองวิชาการและแผนงาน
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม
 

สถานะการคลัง
 

ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2554 23,327,818.84 21,677,018.94 1,650,799.90
2555 23,179,343.85 22,203,629.16 975,714.69
2556 25,757,741.05 20,788,967.89 4,968,773.16
2559 26,913,817.88 23,777,194.52 13,742,288.15
2560 32,826,717.68 29,798,643.99 16,585,546.76
2561 33,688,208.16 31,734,130.35 14,733,364.13

ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ กันยายน 2556

ศูนย์บริการประชาชน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

2. ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

3. ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง(ศรภ.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

5. ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

6. การให้บริการยืมใช้ห้องประชุม

7. การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ

8. การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค

9. การให้บริการช่วยดับเพลิง

10. หน่วยบริการประชาชน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในเทศบาลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี