การนับถือศาสนา/สัญชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนา/สัญชาติ


 

การนับถือศาสนา/สัญชาติ

ประชาชนส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่สืบทอดกันมาและปฏิบัติกันมา มี ประเพณีสงกรานต์,ประเพณีสลากภัตร , ประเพณียี่เป็ง ,ประเพณีสรงน้ำพระบาทสี่รอย, ประเพณีสรงน้ำครูบาปันโย , ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแสงแก้ว ,ประเพณีหกเป็ง