การสร้างวัฒนธรรมและการรายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)

การสร้างวัฒนธรรมและการรายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)

รายงานการติดตามนโยบาย No Gift Policy  (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

สรุปผลกาดำเนินงานนโยบาย โนกิฟ

 

รายงานการประชุมประจำเดือน ประกาศและสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ

รายงานการประชุมเดือน พฤสจิกายน 2565

ประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการดำเนินนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัล NO GIFT POLACY ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานทุกคนในหน่อยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสั

ผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าร่วมการประชุม โดยนายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรี ได้ประกาศเจตจำนงผู้บริหารในการดำเนินนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัล NO GIFT POLACY ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานทุกคนในหน่อยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมโนกิฟ

 

Print Friendly, PDF & Email