การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินจริยธรรม

 

041การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการ

 

แบบรายงานการดำเนินการจริยธรรม

 

041เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Print Friendly, PDF & Email