การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปละประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 034 ประเมินความเสี่ยง

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

 

034 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการและนโยบายการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

Print Friendly, PDF & Email