การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่อยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาย

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

043

 

การเผยแพร่ในเว็บไชต์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระบบ ITAS ของ ปปช.

การเผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

เพจเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

 

 

Print Friendly, PDF & Email