การดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

การดำเนอนการกิจกรรม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบเดือนตุลาคม   2565  ถึง  มีนาคม  2566)

O35

 

Print Friendly, PDF & Email