การขับเคลื่อนจริยธรรม

ขับเคลื่อนจริยธรรม

รายงานผลกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กร ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจริยธรรมองค์กร ทุ่งหัวช้าง

 

กระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’ts)

กระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม  do & don’t เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างใสสะอาด”

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

 

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปี ๒๕๖๖

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม

 

 

Print Friendly, PDF & Email