ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) พร้อมรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๒๐๐๔ สาย ทางหน้าโรงพยาบาลและทางขึ้น-ลง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๒๐๐๑ สายบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ ๑ – บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๑๒๐๐๔ สายทางหน้าโรงพยาบาลและทางขึ้น-ลง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม ๒๕๖๔
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงพยาบาลและทางขึ้น-ลง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งคณะการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) พร้อมรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓
ลำดับหมายเลขผู้สมัครและผลคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ลำดับหมายเลขผู้สมัครและผลคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1. เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง 2. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างซึ่งสามารตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ข่าวจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/07/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สน.บถ.มท 0809.3/ว160227/07/256427/07/2564
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท.สน.บถ.มท 0809.4/ว2323/07/256427/07/2564
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมกสว.มท 0820.2/ว429027/07/256427/07/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว157222/07/256427/07/2564
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [เอกสารแนบ]สน.บถ.มท 0809.2/ว10623/07/256427/07/2564
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]ตบ.มท 0805.2/ว158323/07/256427/07/2564
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สน.คท.มท 0808.2/ว428127/07/256427/07/2564
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสารแนบ]กสธ.มท 0819.3/ว159923/07/256427/07/2564
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.8/ว153320/07/256427/07/2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติกพส.มท 0810.6/ว158223/07/256427/07/2564
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว424423/07/256427/07/2564
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษสน.บถ.มท 0809.4/ว2423/07/256427/07/2564
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกค.มท 0803.3/ว159423/07/256423/07/2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)กพส.มท 0810.7/ว159323/07/256423/07/2564
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูงสน.บถ.มท 0809.4/ว2222/07/256423/07/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564กพส.มท 0810.4/159023/07/256423/07/2564
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)กศ.มท 0816.3/ว156722/07/256423/07/2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564สน.คท.มท 0808.2/ว157522/07/256423/07/2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564สน.คท.มท 0808.2/ว157422/07/256423/07/2564
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กศ.มท 0816.3/ว156622/07/256423/07/2564

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่