ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บน้ำห้วยปูหนุน เพื่ออุปโภค บริโภค บ้านหนองป่าตึง ม.2 ขนาดปากกว้างกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ขนาดท้ายกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย 120.00 เมตร ลึกอีก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 10961.00 ลบชม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บน้ำห้วยปูหนุน เพื่ออุปโภค บริโภค บ้านทุ่งหัวช้าง ม.3 ขนาดปากกว้างกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ขนาดท้ายกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย 120.00 เมตร ลึกอีก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 11765.00 ลบชม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์ปันสุข ให้กับชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นการสาธิตและมอบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์พร้อมอุปกรณ์การเพาะปลูกให้กับชุมชนทั้ง4หมู่บ้าน
แบบการร้องเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการประพฤติตนของ พนักงานงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่หัวช้าง เนื่องจากการทุจริต คอร์รับชั่นในองค์กรและนอกองค์กร
คู่มือการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ ล่าสุด
พระราชบัญญัต เทศบาล พศ. 2496 -ถึงปัจจุบัน
แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ )

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่