ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดชื้อจัดจ้าง ก่อสร้างป้ายโครงการลานสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพีธีบรมบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานสรุปแบบการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดชื้อจัดจ้าง ก่อสร้างป้ายโครงการลานสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพีธีบรมบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ เส้นทางสายหน้าโรงพยาบาล ม.๓ ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานสรุปแบบการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
การอบรมการบริหารโครงการเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่